درمان موضعی چاقی

برای درمان موضعی چاقی در این مرکز از دو مکانیسم موثر و غیر تهاجمی، به نام رادیوفرکوئنسی و کویتیشن استفاده می گردد. در روش اول خروج چربی را از بافت چربی داریم. در روش دوم تخریب بافت چربی را ایجاد می کنیم، که منجر به حذف موثر تر چربی ها خواهد شد،
ترکیبی از این دو روش منجر به کوچک شدن موثر سایز و سفت شدن موضع خواهد گردید.

فهرست